VÕ THUẬT

Huỳnh Long mở ra các lớp võ thuật từ cơ bản đến năng cao, nhằm trang bị kỹ năng phòng vệ trong lúc làm việc.

CỨU THƯƠNG

Mở các lớp học đào tạo nhân viên các bước sơ cứu vết thương khi xảy ra tai nạn

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy tại nơi làm việc

ĐIỀU LỆNH

Hướng dẫn nhân viên công ty điều lệnh trong dịch vụ bảo vệ

HỌC LÝ THUYẾT

Tổ chức các lớp học lý thuyết cho nhân viên khi vào làm việc tại công ty